Hội viên hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN


BẢNG GIÁ THẺ HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ/ MEMBERSHIP RATES

Giá bán, phí thường niên và phí chuyển nhượng đã bao gồm thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt /
Rates, Annual Fee, and Transfer Fee include VAT and Special Consumption Tax.
Phí chuyển nhượng tính bằng 10% giá bán thẻ niêm yết tại thời điểm chuyển nhượng (áp dụng cho cả các trường hợp được tặng thẻ) /
The Transfer Fee is equal to 10% of the membership rates listed at the time of transfer (applicable to Complimentary membership card).
Quy định tính phí thường niên trong 1 số trường hợp đặc biệt như sau:
– Hội viên chơi tối đa 3 lần/năm (Hội viên tạm vắng): phí thường niên tính bằng 1/5 mức phí thường niên theo quy định.
– Hội viên chơi từ 4 đến 12 lần/năm (Hội viên hạn chế): phí thường niên tính bằng 1/2 mức phí thường niên theo quy định.
– Hội viên không chơi trận nào/năm: phí thường niên là 2 triệu đồng./
Member’s annual fee imposed on some special cases as follows:
– Playing 3 times/ year (Temporarily absent member): annual fee is equal to 1/5 of annual fee as prescribed.
– Playing from 4 to 12 times/ year (Limited member): annual fee is equal to 1/2 of annual fee as prescribed.
– Playing zero time/ year: annual fee is VND 2 million.

LIÊN HỆ MUA THẺ HỘI VIÊN